Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

MA-VA BV
Vertegenwoordigd door Kathy Maenhout in de hoedanigheid van Zaakvoerster Maatschappelijke zetel: STIJN STREUVELSSTRAAT 18, 8730 BEERNEM
RPR Brugge
info@ma-va.be
Tel: 0486/389005
BTW BE 0501.539.488

Vestiging TIELT: Bruggestraat 84, 8730 Tielt 050/407949

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce van MA-VA , een BV met maatschappelijke zetel te STIJN STREUVELSSTRAAT 18, 8730 BEERNEM, BTW BE 0501.539.488
(hierna ‘MA-VA BV’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar e-commerce aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de e-commerce van MA-VA BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MA-VA BV aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen excl. Verzending en Servicekosten.
MA-VA BV behoudt zicht het recht om de prijs van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepaalde factor daartoe aanleiding heeft.

Verzendingskosten zijn ten laste van de KLANT hiervoor wordt samengewerkt met BPOST. De Service en Verzendkosten komen op 7,95 euro per pakket.
De kosten voor retourzending zijn voor eigen rekening van de KLANT.

Servicekost levering bij patiënt op de kamer ten laste van de KLANT komt op 2,00 euro per levering. Servicekost klaarzetten en ophalen ten laste van de KLANT komt op 2,00 euro per afhaling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MA-VA BV niet. MA-VA BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MA-VA BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MA-VA BV. MA-VA BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

DE KLANT heeft de mogelijkheid om de artikelen uit de e-commerce assortiment online te bestellen.

UITZONDERING voor thuislevering: aankopen van pers, drank, snacks en snoep kunnen NIET besteld worden voor thuisleveringen.

UITZONDERING voor pers: alle artikelen die onder PERS vallen dienen op de dag zelf voor 12h besteld en betaald te zijn. Indien dit niet gebeurt wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

MA-VA BV kijkt na of de items beschikbaar zijn en reserveren deze op naam van de KLANT.

DE KLANT krijgt een email met een betaallink, dit is tevens de bevestiging van de overeenkomst en zorgt dat de betaling voor afhaling en bezorging op de patiënt kamer op de dag zelf via bancontact betaald is. Voor thuislevering dient de betaling binnen de 3 dagen op de rekening van MA-VA BV te staan. Zo niet wordt de overeenkomst ongedaan gemaakt.

Na ontvangst van betaling maakt MA-VA BV uw pakket klaar voor verzending/afhaling of levering op de kamer bij de patiënt.

MA-VA BV accepteert geen bestellingen indien de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact

MA-VA BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de opgegeven woonplaats van de Klant thuis geleverd zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling door BPOST (meestal binnen 1-3 werkdagen) zolang de voorraad strekt.

Afhalingen worden de dag zelf van betaling door de klant, klaargezet.

Betalingen die bij ons binnenkomen voor 12h worden op de dag zelf bezorgd bij de patiënt op de kamer. Betalingen die bij ons binnenkomen na 12h worden de eerstvolgende werkdag bezorgd tenzij we in de mogelijkheid zijn om dit nog de dag zelf te doen.

OPGELET bestellingen op vrijdag die binnenkomen na 12h worden pas verwerkt op de maandag. Bestellingen en betalingen die u wenst af te halen of te laten bezorgen bij de patiënt op de kamer op vrijdag en of zaterdag dienen de vrijdag voor 12h bij ons binnen te zijn.

Het kan echter zijn dat de goederen tijdelijk niet op voorraad zijn, in het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd zal MA-VA BV u daarvoor binnen de 7 werkdagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren.
MA-VA BV heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien er een levertermijn is opgegeven is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in ons hoofde aangezien de levertermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Artikelen besteld via deze e-commerce worden geleverd in BELGIE

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan MA-VA BV via mail naar info@ma-va.be bij ontvangst.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het pakket bij ons verzonden wordt.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MA-VA BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MA-VA BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MA-VA BV

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MA-VA BV, Stijn Streuvelsstraat 18, 8730 Beernem, gsm: 0486389005, email: info@ma-va.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MA-VA BV heeft meegedeeld, samen met de factuur/kasticket/bestelbon aangetekend terugzenden of overhandigen aan MA-VA BV Stijn Streuvelsstraat 18, 8730 Beernem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 kalenderdagen is verstreken. MA-VA BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of het beschadigen van de goederen bij het terugsturen. Het is in uw eigen belang de goederen verzekerd terug te sturen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen volledig voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MA-VA BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MA-VA BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de verzending en servicekosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MA-VA BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MA-VA BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MA-VA BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

MA-VA BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MA-VA BV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
  • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs/factuur kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de MA-VA BV klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MA-VA BV

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MA-VA BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 dag na ontvangst ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van MA-VA BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51407949 van maandag tot vrijdag 8h – 18h of via e-mail op info@ma-va.be of per post op het volgende adres Stijn Streuvelsstraat 18, 8730 Beernem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MA-VA BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt MA-VA BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, MA-VA BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, reclame- en/of marketingdoeleinden.

De KLANT is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. MA-VA BV heeft dus geen toegang tot je paswoord.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MA-VA BV Stijn Streuvelsstraat 18, 8730 Beernem of via email privacy@ma-va.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail privacy@ma- va.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

MA-VA BV maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MA-VA BV om één van de in deze Voorwaarden 7

opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MA-VA BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

MA-VA BV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de MA-VA BV zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Artikel 17: Intellectueel Eigendomsrecht

De volledige MA-VA BV website/shop inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van MA-VA BV gebruikt worden.

Artikel 18: Beperkte Aansprakelijkheid

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website/shop, of het downloaden van materiaal van deze website/shop.

Het MA-VA BV team.